Председател

Дата на публикуване: 22.01.2012 09:26
Председател на общински съвет

Славей Иванов КостодиновДата и място на раждане: 07.03.1958 г., гр. Бойчиновци.

Семейно положение:
Женен.

Образование:
Висше – бакалавър, Телекомуникации

Председател ОбС гр. Бойчиновци от 2019г.

Информация за контакти:
е-mail: slaveykostodinov58@abv.bg

---------------------------------------------------------------------------

Правомощия и функции:

1. свиква съвета на заседание;
2. ръководи подготовката на заседанията на съвета;
3. ръководи заседанията на съвета;
4. координира работата на постоянните комисии;
5.разпределя работните материали по дейността на общинския съвет между неговите комисии според компетентността им;
6.осигурява необходимите условия за работата на комисиите на общинския съвет и на общинските съветници;
7. подпомага съветниците в тяхната дейност;
8. представлява съвета пред външни лица и организации.
9. удостоверява с подписа си протоколите от заседанията на общинския съвет;
10.следи за спазване на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация;
11.подготвя и обявява на населението приети от общинския съвет актове;
12.с участието на общински съветници организира периодически прием на граждани от общината по населени места по график, оповестен по подходящ начин;
13.изпълнява и други функции възложени му от законите на Република България, общинския съвет и този правилник;

Потърсете в сайта