Дете до елхата - Галерия

Дете до елхата - изображение

23.03.2023
Приемна на регионалния представител на комисията за защита от дискриминация.

17.03.2023
Дирекция  “Бюро по труда”- гр. Монтана С  П  И  С  Ъ  К на свободните работни места за 17.03.2023 г.

10.03.2023
Във връзка с чл. 61 от АПК, по повод съобщение Изх. №ОБ-13/24.02.2023г.-уведомление за изготвен проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ в следния обхват: поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори: 05236.911.550, 05236.401.89 по КККР на гр. Бойчиновци, общ. Бойчиновци, обл. Монтана.

10.03.2023
Във връзка с чл. 61 от АПК, по повод съобщение Изх. №ОБ-11/10.02.2023г.-уведомление за изготвен проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ в следния обхват: УПИ IV-490, 491, 492, 493, 494 и УПИ III-489 в кв.66  по плана на с. Ерден, общ. Бойчиновци, обл. Монтана.

10.03.2023
Дирекция  “Бюро по труда”- гр. Монтана С  П  И  С  Ъ  К на свободните работни места за 10.03.2023 г.


30.01.2023
Решения от № 364 до № 375 от Протокол № 60/23.02.2023 г. Решения от № 351 до № 363 от Протокол № 59/25.01.2023 г.

31.01.2022
Решения на ОбС от № 339 до № 350 от Протокол № 58/19.12 .2022 г.Решения на ОбС от № 329 до № 338 от Протокол № 57/30.11 .2022 г.Решение на ОбС  № 328 от Протокол № 56/09.11 .2022 г.Решения на ОбС от № 318 до № 327 от Протокол № 55/26.10 .2022 г.Решения на ОбС от № 315 до № 317 от Протокол № 53/30.09.2022 г.Решения на ОбС от № 313 до № 314 от Протокол № 52/23.09.2022 г.Решения на ОбС...

23.02.2021
Резултати от гласуване от неприсъствено заседание, чрез проведена в периода 04-12.04.2021 г. писмена процедура за неприсъствено вземане на решения.Резултати от гласуване от неприсъствено, извънредно заседание, чрез проведена в периода 18-22.02.2021 г. писмена процедура за неприсъствено вземане на решения.

12.01.2021
Решения на ОбС от № 228 до № 230 от Протокол № 41/29.12.2021 г.Решения на ОбС от № 223 до № 227 от Протокол № 40/13.12.2021 г.Решения на ОбС от № 218 до № 222 от Протокол № 39/24.11.2021 г.Решения на ОбС от № 212 до № 217 от Протокол № 38/27.10.2021 г.Решения на ОбС от № 205 до № 211 от Протокол № 36/29.09.2021...

24.01.2020
24.01.2020г. - Решения на ОбС от №26 до №3206.02.2020г. - Решения на ОбС от №33 до №3921.02.2020г. - Решения на ОбС от №40 до №5016.03.2020г. - Решения на ОбС от №51 до №6213.04.2020г. - Решения на ОбС от №63 до №6813.04.2020г. - Решения на ОбС от №69 до №7027.05.2020г. - Решения на ОбС от №71 до №7829.06.2020г. - Решения на ОбС от №79 до №8231.07.2020г....

09.01.2019
09-01-2019г. - Решение на ОбС №438 - ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ - Протокол №4607-02-2019г. - Решения на ОбС от №439 до №453 (Приложение към Решение №451 - )07-03-2019г. - Решения на ОбС от №454 до №45613-03-2019г. - Решения на ОбС №457 и №45803-04-2019г. - Решения на ОбС от №459 до №48003-05-2019г. - Решения на ОбС от №481 до №49208-05-2019г. - Решение на ОбС №493 - ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ10-06-2019г. -...

30.01.2023
НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

30.01.2023
Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, УЧАСТИЕТО В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРИ ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ ОТ ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ

30.01.2023
НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ

30.01.2023
НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ

22.12.2022
НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ


30.01.2023
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА

05.12.2022
Програма за развитие на читалищната дейност в община Бойчиновци през 2023 година.

29.07.2022
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ 2021-2028 Г.

29.07.2022
РАЗДЕЛ „ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ“ КЪМ ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ 2021-2028 Г.

29.07.2022
ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ 2021-2028 г.

21.02.2022
П Р О Г Р А М А ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА

30.01.2023
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ЗА 2022 ГОДИНА

30.01.2023
О Т Ч Е Т ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЙЧИНОВЦИ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 01.07.2022 Г. - 31.12.2022 Г.

30.01.2023
О Т Ч Е Т ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА 01.07.2022 – 31.12.2022 ГОДИНА

29.07.2022
О Т Ч Е Т ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2022 – 30.06.2022 ГОДИНА

29.07.2022
О Т Ч Е Т ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЙЧИНОВЦИ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 01.07.2021 Г. - 31.12.2021 Г.

29.07.2022
О Т Ч Е Т ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКАСОБСТВЕНОСТ ЗА 2021 Г.

05.05.2020
05.05.2020г. РЕШЕНИЕ05.05.2020г. ОБЯВЛЕНИЕ05.05.2020г. ДОКУМЕНТАЦИЯ27.05.2020г. Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация12.06.2020г. Решение15.06.2020г. Обявление за възложена поръчка

30.04.2020
30.04.2020г. РЕШЕНИЕ30.04.2020г. ПОКАНА30.04.2020г. ДОКУМЕНТАЦИЯ06.07.2020г. - В съответствие с изискванията на чл.57, ал.3 от ППЗОП отварянето на ценовите предложения на участниците в ОП ще се извърши на 09.07.2020г. от 10:00 в сградата на общинска администрация Бойчиновци. На отварянето могат да присъстват лицата по чл.54, ал.1 от ППЗОП.09.07.2020г.  Протокол-109.07.2020г. Протокол - окончателен10.07.2020г. Решение02.10.2020г. Договор13.10.2020г. Обявление за възложена поръчка

30.04.2020
30.04.2020г. РЕШЕНИЕ30.04.2020г. ОБЯВЛЕНИЕ30.04.2020г. ДОКУМЕНТАЦИЯ06.07.2020г. - В съответствие с изискванията на чл.57, ал.3 от ППЗОП отварянето на ценовите предложения на участниците в ОП ще се извърши на 09.07.2020г. от 14:00 в сградата на общинска администрация Бойчиновци. На отварянето могат да присъстват лицата по чл.54, ал.1 от ППЗОП.09.07.2020г.  Протокол-109.07.2020г. Протокол - окончателен10.07.2020г. Решение06.10.2020г. Договор13.10.2020г. Обявление за възложена поръчка

27.03.2020
ОбяваИнформацияДокументацияПроектна документация03.04.2020г - ЗАПИТВАНЕ06.04.2020г - ОТГОВОР06.04.2020г - ТИПОВ ПРОФИЛ15.04.2020г. - ПРОТОКОЛ                       ДОГОВОР                      ПРИЛОЖЕНИЯ


13.02.2020
13.02.2020г. РЕШЕНИЕ13.02.2020г. ПОКАНА13.02.2020г. ДОКУМЕНТАЦИЯ24.02.2020г. ПРОТОКОЛ25.02.2020Г. ДОКЛАД31.03.2020Г. ДОГОВОР07.04.2020г. Обявление за възложена поръчка09.02.2023г/ - Изменение09.02.2023г/ - Обявление за изменение09.02.2023г/ - Изменение09.02.2023г/ - Обявление за изменение

12.11.2021
С ъ о б щ е н и е! Във връзка с епидемичната обстановка в страната и мерките за ограничаване на разпространението на вируса COVID-19.

03.09.2021
Внимание!!! Заповед №390/03.09.2021г. за противоепидемични COVID


19.03.2021
Заповед №101/19.03.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Бойчиновци

13.03.2020
ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020

13.03.2020
ЗАПОВЕД-РД-01-124ЗАПОВЕД-РД-01-130ЗАПОВЕД-РД-01-131ЗАПОВЕД-РД-01-139ЗАПОВЕД-РД-01-140ЗАПОВЕД-РД-01-143ЗАПОВЕД-РД-01-154Препратка към сайта на Министерство на здравеопазването