05.05.2020
Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общински сгради с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ находящи се в с. Владимирово, с. Охрид и с. Пали лула, община Бойчиновци
05.05.2020г. РЕШЕНИЕ05.05.2020г. ОБЯВЛЕНИЕ05.05.2020г. ДОКУМЕНТАЦИЯ27.05.2020г. Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация12.06.2020г. Решение15.06.2020г. Обявление за възложена поръчка

30.04.2020
„ Предоставяне на консултантски услуги при управление, изпълнение и отчитане на проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общински сгради с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ находящи се в с. Владимирово. с. Охрид и с. Пали лула. община Бойчиновци"
30.04.2020г. РЕШЕНИЕ30.04.2020г. ПОКАНА30.04.2020г. ДОКУМЕНТАЦИЯ

30.04.2020
„Упражняване на строителен надзор по проект "Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общински сгради с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност" находящи се в с. Владимирово, с. Охрид и с. Пали лула, община Бойчиновци".
30.04.2020г. РЕШЕНИЕ30.04.2020г. ОБЯВЛЕНИЕ30.04.2020г. ДОКУМЕНТАЦИЯ

27.03.2020
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „Реконструкция на улична мрежа на територията на община Бойчиновци 2020“.
ОбяваИнформацияДокументацияПроектна документация03.04.2020г - ЗАПИТВАНЕ06.04.2020г - ОТГОВОР06.04.2020г - ТИПОВ ПРОФИЛ15.04.2020г. - ПРОТОКОЛ

16.03.2020
Препратка към Процедура за доставка с референтен номер: CB007.2.32.079 -BL 5.2.6-Supply02 с предмет: Доставка на многофункционален камион за почистване на замърсени площи и взимане на проби

13.02.2020
На основание чл.182, ал.1 от ЗОП за откриване на процедура за обществена поръчка чрез пряко договаряне, с предмет: „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР по проект „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА, ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ“
13.02.2020г. РЕШЕНИЕ13.02.2020г. ПОКАНА13.02.2020г. ДОКУМЕНТАЦИЯ24.02.2020г. ПРОТОКОЛ25.02.2020Г. ДОКЛАД31.03.2020Г. ДОГОВОР07.04.2020г. Обявление за възложена поръчка

13.03.2020
ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020
ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020

13.03.2020
Заповеди на Министерство на здравеопазването
ЗАПОВЕД-РД-01-124ЗАПОВЕД-РД-01-130ЗАПОВЕД-РД-01-131ЗАПОВЕД-РД-01-139ЗАПОВЕД-РД-01-140ЗАПОВЕД-РД-01-143ЗАПОВЕД-РД-01-154Препратка към сайта на Министерство на здравеопазването

27.05.2020
СПРАВКА На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.9, ал.2 от ЗОС

27.05.2020
Г О Д И Ш Е Н Д О К Л А Д ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ЗА 2019 Г. НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ/ 2014–2020 Г.
Г О Д И Ш Е Н  Д О К Л А Д  ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ЗА 2019 Г. НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ/ 2014–2020 Г.

08.05.2020
Обявление на ОбС - Бойчиновци, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ
Обявление на ОбС - Бойчиновци, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

13.04.2020
Обявление на ОбС - Бойчиновци, на основание чл.124б, ал. 2 от Закон за устройство на територията.
Oбявление №66Oбявление №67

16.03.2020
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ 2019 ГОДИНА
ГОДИШЕН ОТЧЕТ

16.03.2020
П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ мандат 2019 – 2023 година
П Р О Г Р А М А

24.01.2020
Решения на ОбС от 2020г.
24.01.2020г. - Решения на ОбС от №26 до №3206.02.2020г. - Решения на ОбС от №33 до №3921.02.2020г. - Решения на ОбС от №40 до №5016.03.2020г. - Решения на ОбС от №51 до №6213.04.2020г. - Решения на ОбС от №63 до №6813.04.2020г. - Решения на ОбС от №69 до №7027.05.2020г. - Решения на ОбС от №71 до №7829.06.2020г. - Решения на ОбС от №79 до №82

09.01.2019
Решения на ОбС от 2019г.
09-01-2019г. - Решение на ОбС №438 - ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ - Протокол №4607-02-2019г. - Решения на ОбС от №439 до №453 (Приложение към Решение №451 - )07-03-2019г. - Решения на ОбС от №454 до №45613-03-2019г. - Решения на ОбС №457 и №45803-04-2019г. - Решения на ОбС от №459 до №48003-05-2019г. - Решения на ОбС от №481 до №49208-05-2019г. - Решение на ОбС №493 - ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ10-06-2019г. - Решения на ОбС от №494 до №49928-06-2019г. - Решения на ОбС от №500 до №50208-07-2019г. - Решение на ОбС №50302-08-2019г. - Решения на ОбС от №504 до №51003-09-2019г. - Решения на ОбС от №511 до №515 и Приложение03-12-2019г. - Решение на ОбС №103-12-2019г. - Решения на ОбС от №2 до №1003-12-2019г. - Решение на ОбС  №1109-12-2019г. - Решение на ОбС  №1223-12-2019г. - Решение на ОбС  №13 до №25

23.01.2018
Решения на ОбС от 2018г.
23-01-2018г. - Решения на ОбС от №308 до №31407-02-2018г. - Решения на ОбС от №315 до №32316-02-2018г. - Решения на ОбС №32401-03-2018г. - Решения на ОбС от №325 до №33521-03-2018г. - Решения на ОбС №33602-04-2018г. - Решения на ОбС от №337 до №34918-04-2018г. - Решение на ОбС №35018-04-2018г. - Решение на ОбС №35102-05-2018г. - Решения на ОбС от №352 до №36218-05-2018г. - Решение на ОбС №36304-06-2018г. - Решения на ОбС от №364 до №37202-07-2018г. - Решения на ОбС от №373 до №38004-07-2018г. - Решение на ОбС №381 - ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ31-07-2018г. - Решения на ОбС от №382 до №39010-09-2018г. - Решения на ОбС от №391 до №40514-09-2018г. - Решение на ОбС №40614-09-2018г. - Решение на ОбС №40703-10-2018г. - Решения на ОбС от №408 до №41010-10-2018г. - Решение на ОбС №41110-10-2018г. - Решение на ОбС №41205-11-2018г. - Решения на ОбС от №412 до №41905-12-2018г. - Решения на ОбС от №420 до №42518-12-2018г. - Решения на ОбС от №426 до №437 - Протокол №45

29.06.2020
Н А Р Е Д Б А за пожарната безопасност и защита на населението на територията на Община Бойчиновци
Н А Р Е Д Б А  

29.06.2020
Н А Р Е Д Б А № 1 ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, СИГУРНОСТ И ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ
Н А Р Е Д Б А

16.04.2020
16.04.2020г. Н А Р Е Д Б А НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЙЧИНОВЦИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ МИНИМАЛНИ НАЕМНИ ЦЕНИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
16.04.2020г. Н А Р Е Д Б А НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЙЧИНОВЦИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ МИНИМАЛНИ НАЕМНИ ЦЕНИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

28.02.2020
28.02.2020г. - Н А Р Е Д Б А НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЙЧИНОВЦИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ
28.02.2020г. - Н А Р Е Д Б А НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЙЧИНОВЦИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ

24.01.2020
НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ
24.01.2020г. -НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НАТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ

17.05.2019
НАРЕДБА за реда за управление и разпореждане с общински жилища
НАРЕДБА за реда за управление и разпореждане с общински жилища

03.04.2019
ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2019 година - решение №471
ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2019 година - решение №471

03.04.2019
ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2019 година - решение №466
ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2019 година - решение №466

07.02.2019
ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2019 година
ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2019 година

02.01.2019
ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2018 година
ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2018 година

03.07.2020
ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ НА ОБЛАСТ (ОПРГТ) – МОНТАНА И ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОПРГТ
ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ НА ОБЛАСТ (ОПРГТ) – МОНТАНА И ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОПРГТEO_OPRGT_MontanaPrilozhenie_1_Karti_OPRGT_zonaD_Alt_1&2Prilozhenie_2_Inf_2.1.6._zhivotinski_svyatPrilozhenie_3_Karta_ZT&ZZPrilozhenie_4_GFSPrilozhenie_5_Informatsia_kumulativen_efektPrilozhenie_6_Spravka_stanovistha_zadaniePrilozhenie_8_NTResumeОбява за среща за обществено обсъжданеПРОЕКТ ОКОНЧАТЕЛЕН МОНТАНА

30.06.2020
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНИ ДЕЙНОСТИ
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНИ ДЕЙНОСТИ

30.06.2020
МЕСЕЧЕН ГРАФИК ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТБО В ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ 2020г.
МЕСЕЧЕН ГРАФИК ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТБО В ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ 2020г.

26.06.2020
Планирани прекъсвания за област Монтана за периода 29.06-03.07.2020
Планирани прекъсвания за област Монтана за периода 29.06-03.07.2020

26.06.2020
Дирекция “Бюро по труда”- гр. Монтана - СПИСЪК на свободните работни места за 26.05.2020 г.
Дирекция “Бюро по труда”- гр. Монтана - СПИСЪК на свободните работни места за 26.05.2020 г.

19.06.2020
Планирани прекъсвания на електрозахранването
Планирани прекъсвания на електрозахранването

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси